Oppdrag

Den norske språkpolitikken er formulert i St.meld. nr. 35 (2007–2008) Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk, som ble behandlet av Stortinget i 2009. Det overordnete målet med denne språkpolitikken er «å sikra det norske språkets posisjon som eit fullverdig, samfunnsberande språk i Noreg». Ti år er lang tid, og de språkpolitiske innsatsområdene bør vurderes på nytt med utgangspunkt i situasjonen i Norge i dag. Har det skjedd endringer i samfunnet vårt i disse årene som tilsier at språkpolitikken bør oppdateres og justeres?

Utvalget skal finne ut hvor kreftene må settes inn for å sikre at norsk språk, nasjonale minoritetsspråk og norsk tegnspråk skal stå sterkt på alle samfunnsområder i framtida. De tre til fem viktigste innsatsområdene skal identifiseres. Utvalget skal også gi en oversikt over eventuelle nye arbeidsfelt som har kommet til de siste ti åra.

Arbeidet skal munne ut i en rapport om innsatsområdene med forslag til språkpolitiske mål. Rapporten skal utfylle målsetningene i Mål og meining. Rapporten skal også skissere politiske virkemidler og tiltak som gjør det mulig å nå målene.

«Utvalget skal finne ut hvor kreftene må settes inn for å sikre at norsk språk, nasjonale minoritetsspråk og norsk tegnspråk skal stå sterkt på alle samfunnsområder i framtida. De tre til fem viktigste innsatsområdene skal identifiseres.»